nahrávám...

Tlmočenie

Ponuka tlmočníckych služieb

Prostredníctvom nášho tímu tlmočníkov sme Vám schopní zabezpečiť konzekutívne, simultánne či sprievodné tlmočenie na profesionálnej úrovni. Spolupracujeme tiež s oficiálne menovanými súdnymi tlmočníkmi, ktorí sú oprávnení tlmočiť na súdoch a pred štátnymi orgánmi. Tlmočníkov vyberáme s ohľadom na typ udalosti (napr. svadba či súdne konanie), pričom ich dôkladná odborná a terminologická príprava je samozrejmosťou.

V prípade záujmu sme Vám taktiež schopní zabezpečiť konferenčnú techniku.

Simultánne tlmočenie

Simultánne (čiže súčasné) tlmočenie je považované za najnáročnejší druh tlmočenia, pretože je vykonávané súčasne s prejavom rečníka, ktorý plynule prednáša. Tento typ tlmočenia preto nepredlžuje dĺžku trvania akcie a prejav rečníka pri ňom nestráca na dynamike.

Simultánne tlmočenie za použitia tlmočníckej techniky sa označuje ako kabínkové tlmočenie. Tlmočenie vykonávané bez technických pomôcok šeptom do ucha klienta sa označuje ako šušotáž, teda tlmočenie šeptom (z francúzskeho chuchoter).

Simultánne tlmočenie je veľmi využívané pri medzinárodných stretnutiach, kongresoch, konferenciách, seminároch a produktových prezentáciách firiem atď.

Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne (čiže následné) tlmočenie je tlmočenie ústneho prejavu rečníka po jednotlivých častiach. V prípade tohto typu tlmočenia je nutné počítať s predĺženou dĺžkou trvania akcie, nie je preto vhodnou voľbou na veľké medzinárodné kongresy či konferencie.

Prebieha tak, že rečník prednesie časť svojho prejavu, odmlčí sa a poskytne tlmočníkovi priestor na preklad prejavu do cieleného jazyka. Zvyčajne si tlmočník počas prejavu vyhotovuje tlmočnícky zápis (tzv. notáciu), ktorý mu uľahčuje zapamätanie si textu a následné tlmočenie.

Konzekutívne sa tlmočia napr. obchodné rokovania a stretnutia, rozhovory štátnikov, kultúrne a spoločenské podujatia, školenia, semináre atď.

Sprievodné tlmočenie

Sprievodné tlmočenie je obvykle kombináciou konzekutívneho tlmočenia a šušotáže. Tlmočník v týchto prípadoch nielen tlmočí, ale zároveň aj pomáha klientovi orientovať sa v programe, na ktorom sa zúčastňuje, prípadne aj s vybavovaním najrôznejších záležitostí.

Sprievodné tlmočenie je vhodné len pre skupiny s max. 3 - 4 osôb.

Sprievodné tlmočenie sa spravidla využíva v inom jazykovom a kultúrnom prostredí napr. pri návštevách úradov, reštaurácií, pri pracovných stretnutiach, na výstavách atď.

Súdne tlmočenie

Súdne tlmočenie (čiže tlmočenie "s pečiatkou" či úradné tlmočenie) vyžaduje prítomnosť súdneho tlmočníka oficiálne menovaného príslušným súdom. Tlmočenie musí byť vždy nezávislé, nestranné a musí presne zodpovedať tlmočenému prejavu rečníka.

V Českej republike sa súdne tlmočenie riadi vyhláškou č. 37/1967 Zb. o tlmočníkoch a znalcoch.

V praxi sa služby súdneho tlmočníka využívajú najčastejšie pri súdnych rokovaniach, pri rokovaniach u notára či pri sobáši.

Tlmočenie po telefóne

Tlmočenie po telefóne je metódou využívanou v prípade, keď tlmočník alebo jedna z rokovacích strán nie sú osobne prítomní na mieste rozhovoru. Táto forma zahŕňa, vopred pripravený prípad tlmočenia, ako aj tlmočenie expresné bez predchádzajúcej prípravy tlmočníka.

Tlmočenie po telefóne využívajú firmy pri komunikácii so zahraničnými partnermi, štátne inštitúcie (napr. polícia) či jednotlivci pre potreby rýchleho telefonického dohovoru v cudzom jazyku.

Video tlmočenie

Novinkou na trhu s tlmočníckymi službami je video tlmočenie, ktoré je alternatívou tlmočenia po telefóne. Video tlmočenie nevyžaduje prítomnosť tlmočníka na mieste rokovania, čo výrazným spôsobom znižuje náklady na tlmočnícke služby.

Základnou požiadavkou je však spoľahlivý konferenčný software vhodný pre tlmočenie. V závislosti od komunikačnej situácie a možností softwaru je možné tlmočiť buď konzekutívne alebo simultánne.

Video tlmočenie najčastejšie využívajú medzinárodné spoločnosti, špecializované zdravotnícke pracoviská či orgány štátnej správy.

Službu video tlmočenia zaisťujeme v spolupráci s Interpretty!

Máte záujem o naše služby?  Neváhajte nás kontaktovať.